industrial park Agency

Hai Duong Province - An Phat IP - 85usd/m2 until 2057

Hai Duong Province - An Phat IP - 85usd/m2 until 2057

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hung Yen Province - Minh Quang IP - 80~85usd/m2 until 2058 year

Hung Yen Province - Minh Quang IP - 80~85usd/m2 until 2058 year

Giá mời liên hệ

chi tiết

Ha Nam Province - Dong Van 4 IP - 65usd/m2 until 2068

Ha Nam Province - Dong Van 4 IP - 65usd/m2 until 2068

Giá mời liên hệ

chi tiết

Ha Nam Province - Dong Van 3 IP - 65usd/m2 until 2058 year

Ha Nam Province - Dong Van 3 IP - 65usd/m2 until 2058 year

65₫

chi tiết

Hanoi City - Thach That Quoc Oai IP - 60-65usd/m2 until 2057

Hanoi City - Thach That Quoc Oai IP - 60-65usd/m2 until 2057

Giá mời liên hệ

chi tiết

Nghe An Province - WHA IP - 38~42usd/m2 until 2067

Nghe An Province - WHA IP - 38~42usd/m2 until 2067

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hai Phong City - Nam Dinh Vu IP - 75~80usd/m2 until 2059

Hai Phong City - Nam Dinh Vu IP - 75~80usd/m2 until 2059

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hung Yen Province - YEN MY IP - 80~85usd/m2 until 2068

Hung Yen Province - YEN MY IP - 80~85usd/m2 until 2068

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hai Duong Province - An Binh Quoc Tuan IP - 80~85usd/m2 until 2070

Hai Duong Province - An Binh Quoc Tuan IP - 80~85usd/m2 until 2070

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hai Duong Province - Phuc Dien IP - 55usd/m2 until 2052 year

Hai Duong Province - Phuc Dien IP - 55usd/m2 until 2052 year

Giá mời liên hệ

chi tiết

Quang Binh Province - Bac Dong Hoi IP -

Quang Binh Province - Bac Dong Hoi IP -

Giá mời liên hệ

chi tiết

Hai Phong City - VSIP - 80-100USD/m2 until 2058

Hai Phong City - VSIP - 80-100USD/m2 until 2058

Giá mời liên hệ

chi tiết